* 1. يو کمربند او يوه لاره د لاندنيو کومو دوو جملو ساده نوم دی؟

* 2. د يو کمربند او يوې لارې وړانديز څنګه وړاندې شوی؟

* 3. د يو کمربند اويوې لارې په پلان کې به په عمده توګه په کومو برخو کې د اړوندو هېوادونو تر منځ همکارۍ پياوړې شي؟

* 4. د يو کمربند او يوې لارې د ابادۍ اصول څه دي؟

* 5. اوس د يو کمربند او يوې لارې تر پلان لاندې نړيوال اقتصادي دهليزونه کوم دي؟

T